ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้การประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. ... [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
ติดตามการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 เพิ่มเติม [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
 
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และถ่ายโอนภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ในราชกิจจานุเบกษา [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
 
เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท หนังสือ ชน 0023.4/529 ลว. 17 ม.ค. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
เรียน นายอำเภอหันคา หนังสือ ชน 0023.4/528 ลว. 17 ม.ค. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
เรียน นายอำเภอมโนรมย์ เรื่อง ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบฯ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
ประกาศใช้แผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
   
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557