คุณคิดว่า ทต.เจ้าพระยา ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ประปา
  ไฟฟ้า
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยา [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบปร [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประป [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดอาษา ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดอาษา จดหมายข่าว 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาท่าพระ อบต.เขาท่าพระ ประกาศ เรือ่ง แจ้งผู้มีทรัพย์สินแบบแสดงรายการและชำภาษีบำุรงท้องที่ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาท่าพระ อบต.เขาท่าพระ บริการรับชำระภาษี นอกเวลาราชการ (เสาร์ -อาทิตย์) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาท่าพระ อบต.เขาท่าพระ บริการรับชำระภาษี ช่วงพักเที่ยง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เสือโฮก รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61) ปีงบ 62 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาท่าพระ จดหมายข่าว อบต.เขาท่าพระ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาท่าพระ โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ \\\"คนรักคลอง\\\" ลำท่าพระ \\\"ไม่ทิ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาท่าพระ กิจกรรมในงานแผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาท่าพระ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาท่าพระ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบ สขร ๑ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แพรกศรีราชา ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
     
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบ [ 21 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบ [ 2 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเ [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเ [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเ [ 20 ธ.ค. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปม [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและครื่องดื่ม โครงการคืนคลอ [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ตามโครง [ 20 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหายจากวาตภัย จำนวน ๔๔ [ 29 พ.ย. 2561 ]ซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล [ 23 พ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทไฟไซเรน (สัญญาณไฟว [ 23 พ.ย. 2561 ]ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ [ 22 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะ [ 19 พ.ย. 2561 ]

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
 

เขาสรรพยา
 
 
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้การประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. ... [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ติดตามการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 เพิ่มเติม [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และถ่ายโอนภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ในราชกิจจานุเบกษา [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท หนังสือ ชน 0023.4/529 ลว. 17 ม.ค. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
เรียน นายอำเภอหันคา หนังสือ ชน 0023.4/528 ลว. 17 ม.ค. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
เรียน นายอำเภอมโนรมย์ เรื่อง ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบฯ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ประกาศใช้แผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ประจำเดือนธันวาคม 2561) [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12/2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
โครงการ \"มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน\" ประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 3 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
นายช่างโยธา หาที่ย้ายมาขัยนาท (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 596  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ว่างมั๊ยค่ะ (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 877  ตอบ 0  
     
 
ทต.ธรรมามูล การยื่นแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.เขาแก้ว รับโอน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว (24 ธ.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.โพงาม test (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา สร้างถนนและสะพาน หาดท่าเสา-คลองปลาใหล (28 พ.ย. 2561)    อ่าน 71  ตอบ 1
ทต.เนินขาม รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 646  ตอบ 3
อบต.สุขเดือนห้า เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 70  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ตัดสายไฟถนนไว้3-4เดือนแล้วเมื่อไรจะมาต่อให้ใช้งานได้ครับ (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 120  ตอบ 3
ทต.แพรกศรีราชา ขอโอนย้าย นวช.การเงินและบัญชี (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 312  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา รับโอน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 188  ตอบ 1
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดบริการสารธารณ [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 6 


โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข) ประจ [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 7 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ร่วมกิจกรรม ปั่นอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร [ 11 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 


โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 


15 พฤศจิกายน 2561 เปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 (ร [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 


มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรณีเกิดวาตภัย (พายุ) ให้กับประชาชน [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิ [ 12 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 30 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม [ 5 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 26 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
  

ผลิตภัณฑ์จักสาน  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557