ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๖ บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ ๗ บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI (๘๑ - ๖๘๖๓ ชัยนาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมชื่อเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557