คุณคิดว่า ทต.เจ้าพระยา ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ประปา
  ไฟฟ้า
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทา [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิกประก [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 21 
 
อบต.สุขเดือนห้า ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุก การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาท่าพระ พิธีวางพานดอกไม้ ในวันท้องถิ่นไทย [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติกเกอร์สะท้อนแ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลุก ขอเชิญร่วมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผุ้ชนะราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.โพนางดำออก วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางขุด กิจกรรมร่วมพิธีวันท้องถินไทย 18 มีนาคม 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.มโนรมย์ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกา [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแซง [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.โพนางดำออก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทำร้าย “ไต” แม้ไม่ได้กินเค็ม [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สม [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
     
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ๑ [ 14 มี.ค. 2562 ]ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ซอย ๓ หม [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบ [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอ [ 18 ก.พ. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ผู้มาใช้สิทธิ [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ [ 12 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมชื [ 5 ก.พ. 2562 ]

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
 

เขาสรรพยา
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1673  [ 14 มี.ค. 2562 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1003  [ 14 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว1008  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1002  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1000  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/4796-4842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1618 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว996  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แจ้งกำหนดวันรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว984  [ 12 มี.ค. 2562 ]
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (งวดที่ 2/62) [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
โครงการอบรมหลักสูตร \"กลยุทธ์การวางฝังชุมชน\" ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ \" เจ้าท่า\" ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่ ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ขอทราบข้อมูลมาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน ฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ซ้อมความเข้าใจการติดตั้งจุดบริการ Internet ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอต่างๆ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban Community Strategy (UCS) [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562) [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
 
นายช่างโยธา หาที่ย้ายมาขัยนาท (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 632  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ว่างมั๊ยค่ะ (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 908  ตอบ 0  
     
 
อบต.สุขเดือนห้า \'รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชาวบ้านตำบลสุขเดือนห้า (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 496  ตอบ 2
ทต.เนินขาม ขอบคุณทีมงานที่ซื้อเม็ดบัวอบกรอบมาฝากครับ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 549  ตอบ 1
ทต.เนินขาม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 550  ตอบ 1
ทต.สรรคบุรี ขอโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (8 มี.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า เมื่อคุณได้มารู้จักกับสล็อตออนไลน์ (6 มี.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า สล็อตที่คุณเล่นได้ไม่น่าเบื่อ (1 มี.ค. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.หันคา การซ่อมถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล การยื่นแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 (29 ม.ค. 2562)    อ่าน 99  ตอบ 0
 
 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเป [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 44 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง การบริหารการคัดแยกขยะก [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 50 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประ [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 48 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอ [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 31 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ตามโครง [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 40 


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดบริการสารธารณ [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 42 


โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข) ประจ [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 45 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ร่วมกิจกรรม ปั่นอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร [ 11 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 60 


โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 55 
  

ผลิตภัณฑ์จักสาน  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557